Naposledy aktualizováno: 31.05.2022 15:48:07
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Kratonohy

CENÍK POPLATKŮ OBECNÍ KNIHOVNY KRATONOHY

Platný od 23. 2. 2011


 

Registrační poplatek na běžný rok 

dospělí

40,- Kč

 

studenti a senioři nad 60 let

zdarma

 

děti do 15 let

zdarma

Kopírování (černobíle) 

1 list A4 jednostranně

2,- Kč

 

1 list A4 oboustranně

3,- Kč

Tiskový výstup z počítače (černobíle) 

1 list A4

2,- Kč

Sankční poplatky

 

 

První upomínka

 

10,- Kč

Druhá upomínka

 

20,- Kč

Třetí upomínka

 

40,- Kč

     

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

 

10,- Kč

Poškození obalu knihy

 

5,- Kč

  

 

  

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY KRATONOHY


 

Čl. 1  Poslání a činnost knihovny

 

Obecní knihovna Kratonohy (dále jen knihovna) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12  zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.


Výpůjční a informační služby poskytuje knihovna bezplatně; je však oprávněna požadovat úhradu skutečně vynaložených nákladů na registraci uživatelů.


Knihovna poskytuje placené reprografické služby. Úhradu za ně  může požadovat v souladu § 4, odst. 2 až  4 zák.č. 257/2001 Sb. jen do výše skutečně vynaložených nákladů.


 Veškeré finanční částky jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem poplatků Obecní knihovny Kratonohy.

 


 

 

 

Čl. 2    Registrace, práva a povinnosti uživatelů

 

 

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická osoba na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů. Uživatelem knihovny se může stát právnická osoba se sídlem v obci Kratonohy.


Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:  jméno, příjmení, bydliště, datum narození.


 

Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.


 

Knihovna se zavazuje nakládat s poskytnutými osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a využívat je výhradně k evidenci uživatelů, k vedení výpůjční agendy, ke statistice, za účelem ochrany majetku obce Kratonohy a za účelem profilace knihovního fondu a služeb.


 

Registrovanému uživateli vystaví knihovna čtenářský průkaz.


Uživatelé jsou povinni řídit se knihovním řádem a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku obce Kratonohy.  Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.


Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

Návrhy a připomínky ke službám knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo na Obecním úřadě Kratonohy.

 


 

 

 

Čl. 3    Výpůjční řád

 

 

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.


Knihovna půjčuje knihovní dokumenty z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny  prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby nebo prostřednictvím výměnných souborů.


Výpůjční lhůta pro absenční výpůjčku je jeden měsíc, po domluvě s knihovníkem může být i delší, nežádá-li dokument další uživatel. Knihovna může žádat vrácení půjčeného dokumentu i  před uplynutím výpůjční lhůty.


Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, bude ústně nebo písemně upomenut. Knihovna může účtovat uživateli poplatek z prodlení: první upomínka  dva týdny po uplynutí sjednané výpůjční lhůty; druhá upomínka čtyři týdny po uplynutí sjednané výpůjční lhůty; třetí upomínka šest týdnů po uplynutí sjednané výpůjční lhůty.

 

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout a ohlásit všechny závady.


U dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby je uživatel povinen uhradit poplatky, které požaduje půjčující knihovna; výpůjčku potvrdí uživatel svým podpisem. Uživatel je povinen dodržet výpůjční dobu určenou půjčující knihovnou.


Uživatel ručí za vypůjčený dokument po celou  dobu výpůjčky. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.


Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

 


 
Čl. 4      Pokyny pro využívání IVT

 

 

 

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení knihovny.

 

 

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a  nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

 

Uživatel nese plnou odpovědnost za vlastní zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky informační a výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv  způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.

 


 

 

Čl. 5      Ztráty a náhrady

 

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna; může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání, vázané kopie ztraceného dokumentu, totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna  právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu v případě opakované ztráty nebo opakovaného zničení uživatelem je knihovna oprávněna účtovat manipulační poplatek.

 

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně   platných předpisů. Řešení škod je v kompetenci Obecního úřadu Kratonohy.

 


  

Čl. 6    Závěrečná ustanovení

 Knihovní řád nabývá účinnosti dne 23. 2. 2011.

 

Ruší se knihovní řád ze dne 23.7.2002

 

Tento knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 

 

 

 

 

 

V Kratonohách dne 23. 2. 2011

 

Jitka Brádlová, v. r., starostka